Egyháztörténeti feldolgozások

Baráth József: A Gyermelyi Református Egyház története (1929)

Baráth József: A Gyermelyi Református Egyház története (1929)

A történelmi értékek megitélésénél rendesen két véglettel találkozunk. Vannak, akik a múltnak csak szép és dicsőséges oldalát szemlélik s elragadtatással szólnak az olyan személyekröl és intézményekről, társadalmi és nemzeti szervezetekröl, akik, vagy amelyek gyökereiket a mult legmélyebb rétegeibe bocsátják le. A jelen kornak minden újabb eszmeáramlata s minden újabb irányu tevékenysége iránt bizalmatlansággal viseltetnek. Viszont az ellentábor lenézéssel és lekicsinyléssel szól mindenröl, ami régi s így szerinte túlhaladott álláspont. Becse és értéke elöttük csak annak van, ami új s egyúttal a haladást és fejlödést jelenti, mert ezé a jövö.

Megnyitás

Czakó Gyula: A Balatonkenesei Református Egyház története (1912)

Czakó Gyula: A Balatonkenesei Református Egyház története (1912)

A BALATONKENESEI REFORMÁTUS EGYHÁZ TÖRTÉNETE BALATONKENESE KÖZSÉG MULTJA ÉS HATÁRA - IRTA: CZAKÓ GYULA BALATONKENESEI REFORMÁTUS LELKÉSZ - EZEN KÖNYVECSKE TISZTA JÖVEDELME A BALATONKENESEI REF. EGYHÁZ ORGONA-ALAPJA JAVÁRA LESZ FORDITVA - PÁPA - NYOMATOTT A FŐISKOLAI KÖNYVNYOMDÁBAN, 1912

Megnyitás

Kapitány József: A Csurgónagymartoni Ref. Leányegyház története (1942)

Kapitány József: A Csurgónagymartoni Ref. Leányegyház története (1942)

Nagymarton község eredete, keletkezése ismeretlen. Első lakói valószínűleg a csurgói várurak szolgálatában álló pásztoremberek voltak, többnyire kanászok, kik barmaikat a Nagyárok (Máriás patak) mellett deleltetvén az akkor még bővebb vizű ároknak az erdő almás (Almág, Ómág) részének átellenében levő nagymartján (mart= part) építettek maguknak szállásokat, gunyhókat. Az evangéliumi hittel, valamint közel lakó rokonaik, úgy a nagymartoniak is a mohácsi vész után, talán Babócsa, Csurgó és Kanizsa várának a töröktől való elfoglalása után ismerkedtek meg. Tudva levő dolog ugyanis, hogy a klastromokban lakó barátok, mihelyt a törökök közeledéséről értesültek, mindenhonnan gyorsan elmenekültek s a lelki vezér nélkül maradt hívek tárt karokkal fogadták az evangéliumi tan hirdetőit.

Megnyitás

Kathona Géza: A Csákberényi Református Egyház története (1937)

Kathona Géza: A Csákberényi Református Egyház története (1937)

"Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből. Amiket hallottunk és tudunk; és amiket atyáink beszéllek nékünk. Nem titkoljuk el azokat az ö fiaiktól; a jövö nemzedéknek is elbeszéljük az Ur dicséretét, hatalmat és csodáit, amelyeket cselekedett. Zsolt. 78: 2-4." "Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből. Amiket hallottunk és tudunk; és amiket atyáink beszéllek nékünk. Nem titkoljuk el azokat az ö fiaiktól; a jövö nemzedéknek is elbeszéljük az Ur dicséretét, hatalmat és csodáit, amelyeket cselekedett. Zsolt. 78: 2-4." "Megnyitom az én számat példabeszédre; rejtett dolgokat szólok a régi időből. Amiket hallottunk és tudunk; és amiket atyáink beszéllek nékünk. Nem titkoljuk el azokat az ö fiaiktól; a jövö nemzedéknek is elbeszéljük az Ur dicséretét, hatalmat és csodáit, amelyeket cselekedett. Zsolt. 78: 2-4."

Megnyitás

KÖBLÖS József: A Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárának magyar vonatkozású középkori oklevelei 1265-1525

KÖBLÖS József: A Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárának magyar vonatkozású középkori oklevelei 1265-1525

KÖBLÖS József: A Dunántúli Református Egyházkerület Levéltárának magyar vonatkozású középkori oklevelei 1265-1525. (A Pápai Református Gyűjtemények kiadványai. Forrásközlések 1.)

Megnyitás

Nagy Sándor: Hálaadás a templom alapjától a csillagig (1942)

Nagy Sándor: Hálaadás a templom alapjától a csillagig (1942)

„Az Érsekujvári Református Fiókegyház HALAADÁS temploma", - Épült: 1941. IX. 27 - 1942. X. 30-ig. Felszentelése 1942 Xl. 8.

Megnyitás

Petőfi Sándor 1823-1923.  (1923)

Petőfi Sándor 1823-1923. (1923)

A PÁPAI REFORMÁTUS FŐISKOLA HÓDOLATA. 1923 MÁRCIUS 15-ÉN

Megnyitás

Pongrátz József: Dr. Antal Géza irodalmi munkássága 1881-1928 (1929)

Pongrátz József: Dr. Antal Géza irodalmi munkássága 1881-1928 (1929)

A negyvenéves lelkész-tanári jubileumra összeállította Pongrácz József theológiai tanár, a pápai főiskola könyvtárnoka.

Megnyitás

Szabó Imre: A Pápai Ref. Főiskolai Ifjúsági Képzőtársulat története (1913)

Szabó Imre: A Pápai Ref. Főiskolai Ifjúsági Képzőtársulat története (1913)

Jó megemlékezni a régiekről. Jó tudni a múltat, amelyen a jelen alapszik s a jövő épül. Azok idejét szándékozom bemutatni, akik öntudatlanul is szép történetet irtak tetteikkel. A pápai tanuló ifjuság idealizmusának történetét, az első szárnypróbákat, az eszthetikai és erkölcsi nézetek kialakulását veszi itt a kegyes olvasó, amint azok a „képzötársulat" kereteiben s eszközei felhasználásával kifejlődtek. Az itjúság történetét, mely mindenkor reménységre jogosít, az önmunkásság szeretetét, melytől a jövő nemzedék karaktere függ, - ezt foglalja magában a képzőtársulat.

Megnyitás

Thúry Etele: A Fehérvár-Csurgói Ev. Reform. Egyház rövid története (1885)

Thúry Etele: A Fehérvár-Csurgói Ev. Reform. Egyház rövid története (1885)

Az egyetemes református egyház történetében, jóllehet a csurgói reform. egyház elejétől fogva nagyon kevés részt vett, és így nem is érezte közelebbről ama mozgalmakat, melyek a magyar protestánsokat úgy a hitjavítás ideje alatt, mint azután is folyvást érintették, mégis megvan a maga sajátságos története ennek is, és fájdalom, — hogy mint csaknem mindenütt — úgy itt is az első századok történetei nem fedezhetők fel, mint másutt, úgy itt is kitépte, megsemmisítette e lapokat az idő vaskeze, számos viszontagságai.

Megnyitás